องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-06-04 รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (ดู : 11)


2021-05-21 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2564 (ดู : 9)
2021-05-19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2564 (ดู : 24)
2021-05-19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ดู : 23)
2021-05-13 บันทึกสรุปมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารขยะตำบลโนนป่าซาง (ดู : 16)
2021-05-13 หนังสือขอให้ประชาคมเสนอโครงการพัฒนาเข้าที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 (ดู : 15)
2021-02-05 ประกาศขยายเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 105)
2021-01-12 ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี 2564 (ดู : 161)
2020-08-21 อบต.โนนป่าซางออกเก็บภาษีเคลื่อนที่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะค่ะ ใครที่มาชำระไม่ทัน สามารถเข้าไปชำระภาษีได้ที่อบต.โนนป่าซางได้เวลาทำการ (ดู : 281)
2020-08-19 ประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 (ดู : 278)
2020-08-07 ประชาสัมพันธ์แอป พ้นภัย PhonPhai (ดู : 300)
2020-06-26 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (บทความเสัยงตามสาย พฤษภาคม 2563) (ดู : 213)
2020-04-22 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต. พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (ดู : 431)
2020-03-30 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 287)
2020-03-30 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 282)
2019-07-31 ประกาศเรื่องให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.โนนป่าซาง ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 555)
2019-06-28 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (ดู : 350)
2019-06-28 แบบประเมิน(หน.ฝบห.) (ดู : 326)
2019-06-26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 341)
2019-06-26 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป (บันทึกอัตโนมัติ) (ดู : 373)
2019-06-25 คู่มือการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ดู : 348)
2019-06-25 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 313)
2019-06-25 คำสั่งควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 342)
2019-06-25 วินัยกับหน้าที่ของพวกเรา (ดู : 333)
2019-06-25 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 294)
2019-06-24 ค่านิยม ๑๒ ประการ (ดู : 305)
2019-06-18 การเรียกเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 340)
2019-06-17 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 399)
2018-11-21 ข้อมูลสถิติการมารับบริการเรื่องต่างๆ (ดู : 1328)
2018-11-12 แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 1133)
2018-11-12 แจ้งข่าวสารการทุจริต (ดู : 698)
2018-11-12 ประกาศการจัดทำนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2561 (ดู : 743)
2018-11-12 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 709)
2018-07-11 แผนผังการรับ/แจ้งกลับเรื่องร้องเรียน (ดู : 739)
2018-06-18 การเรียกเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 305)
2016-10-16 การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 (ดู : 470)
2016-10-03 โครงการกิจกรรมทอดเทียนรวมประจำปี 2559 (ดู : 463)
2011-07-25 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนป่าซาง (ประชุมกรรมการ) (ดู : 468)
2010-10-24 เชิญชมการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด (ดู : 472)
2010-10-13 เชิญชม และเข้าร่วมแข่งขันการขับร้องทำนองสรภัญญะ (ดู : 450)

2021-05-06 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 วันที่ 30 ก.ย. 2563 (ดู : 25)


2021-05-05 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้างประจำปี 2564 (ดู : 27)
2021-04-28 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ดู : 25)
2021-04-28 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ดู : 27)
2020-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 (ดู : 125)
2020-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้าน ห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง - หมู่ที่ 3 (ดู : 120)
2020-09-14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 (ดู : 125)
2020-09-14 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 บ้านห้วยยาง หมู่ 2 (ดู : 127)
2020-09-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง - หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง (ดู : 128)
2020-09-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง - หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง (ดู : 125)
2020-08-13 โครงการก่อสร้างเมรุ (ดู : 123)
2020-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยเดื่อเหนือ - โนนรัง (ดู : 415)
2020-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้านสันติภาพพัฒนา (ดู : 414)
2020-02-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยเดื่อเหนือ - โนนรัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 430)
2020-02-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ - บ้านสันติภาพพัฒนา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 439)
2019-08-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมารุเผาศพ บ้านห้วยกาบเปลือย(คุ้มใต้) (ดู : 262)
2018-11-12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 355)
2018-11-12 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 717)
2017-07-05 ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 บ้านห้วยไฮ (ดู : 693)
2017-06-23 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนป่าซาง (ดู : 791)
2017-04-28 ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนป่าซาง (ดู : 693)
2017-03-16 ราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล อบต.โนนป่าซาง (ดู : 768)
2017-03-15 ย้อนกลับ ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ 3 (ดู : 694)
2017-03-13 ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อคอนกรีตผ่าครึ่ง หมู่ที่ 8 (ดู : 748)
2017-03-13 ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 (ดู : 780)
2017-03-13 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ดู : 708)
2017-03-13 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (ดู : 710)
2016-12-21 ราคากลาง โครงการปรังปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนป่าซาง (ดู : 730)
2016-07-26 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางคำ หมู่ 11 (ดู : 709)

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม(พบกันทุกวันพฤหัสบดี) ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาบุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์ไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี
รวมลิงค์สำคัญที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th